“แบบบ้านบ้าน” หนังสือในรูปแบบกึ่งแคตาล็อค ภายในมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆจากขั้นตอนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การนำวัสดุที่ทุกคนมองข้ามมาสร้างรูปแบบการใช้งานใหม่ๆ เราจึงได้เห็นวัสดุอย่างเศษผ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตเสื้อผ้า เศษกระดาษเหลือใช้ เศษเหล็ก ก้อนหิน หรือเศษไม้

ถูกนำมาปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา เพื่อให้ได้ออกมาเป็นผลงานอย่างกระเป๋า ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ และข้าวของเครื่องใช้อีกมากมายที่สามารถมาทดแทนสิ่งของในชีวิตประจำวัน

นอกเหนือจากการรวบรวมผลงาน และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้ว ภายในยังประกอบด้วยบทความด้านการออกแบบ รวมถึงแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นคุณค่า และยังสามารถเป็นแหล่งอ้างอิง ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Green Production”โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือ”แบบบ้านบ้าน”เขียน เรียบเรียง โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทาง mor ได้รับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ออกแบบจัดวาง งานออกแบบกราฟิก ที่เชื่อมโยงกับการนำเสนอข้อมูล และรูปแบบการเล่าเรื่อง รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุทำหนังสือ ในกระบวนการออกแบบหนังสือ ได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการเลือกใช้ขนาด วัสดุของหนังสือ การจัดวางกราฟิก โดยใช้ทรัพยากรการผลิตที่น้อยแต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบัน “แบบบ้านบ้าน” อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดพิมพ์

Advertisements

เว็บไซต์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเว็บไซต์แรกที่ mor เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ถ่ายภาพประกอบ ไปจนถึงพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (front-end development)

แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์คือการเน้นรูปแบบที่เป็นสากล เรียบง่ายทั้งในเชิงรูปร่างหน้าตาของกราฟิก ไปจนถึงความเรียบง่ายในการใช้งานของผู้เข้าชม โดยภาพรวมจะเน้นภาพลักษณ์ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน และบรรยากาศในวิชาปฎิบัติการออกแบบ ซึ่งเป็นแนวทางหลักในหลักสูตรของคณะ

ในปัจจุบันเว็บไซต์อยู่ภายใต้การดูและและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าไปดูเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ap.tu.ac.th

งานนำเสนอผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?” ในงานสัมนา “เปิดศักยภาพเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์”

mor ได้มีโอกาสในการจัดทำสไลด์นำเสนอผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?” โดยหน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานสัมมนา “เปิดศักยภาพเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลงานวิจัยเป็นการนำเสนอศักยภาพของเชียงใหม่ด้านต่าง ๆ ในการเป็นต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านนิมมานเหมินท์ ย่านคูเมือง และย่านอุโมงค์-โป่งน้อย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำเสนอข้อมูล และสถิติ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ จำนวนมาก

mor รับผิดชอบในการจัดการข้อมูล และสถิติจำนวนมาก นำมาออกแบบและแปลงข้อมูลเป็นกราฟิก กราฟิกเชิงข้อมูล (infographic) จัดทำแอนิเมชันประกอบข้อมูล ซึ่งในทุกขั้นตอนของโครงการ morได้ศึกษาข้อมูลผลการวิจัย ร่วมกับทีมงานหน่วยวิจัยเมืองอย่างใกล้ชิด เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ และความถูกต้องในเนื้อหาที่ได้ออกแบบและนำ เสนอ ขณะที่ยังคงความง่าย สำหรับการรับรู้ และร่วมติดตามของผู้ที่เข้าสัมมนา

ดูรายละเอียดผลงานวิจัย “เชียงใหม่ ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ ?” ได้ที่
http://www.cityresearchunit.org/th/projects/chiangmai_creative_city.html

Image

mor

a new/media architect partnership.
we explore the diversity of media based on rational creativity
and define visual experience with simple complexity through architectural process.

website: morormor.com
blog: morormor.wordpress.com
email: mor@morormor.com 

it’s our website: first-page launch !
we experiment with some little web interaction
and the representation of mor principle.

a little more description

“ปัจจุบันนี้ ประเทศของเรากำลังจะได้สัมผัสสวรรค์แล้ว ผมมีความยินดียิ่งที่จะได้ประกาศถึงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ อำนาจของเราแผ่ไพศาลครอบคลุมไปทั่วโลกรวมไปถึงจักรวาล ขอให้ท่านจงเป็นนิรันดร Ziggurat จงเจริญ”

เป็นคำกล่าวเริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดใน Metropolis ภาพยนตร์์อะนิแมะ (Anime) จากงานเขียนของ Osamu Tezuka ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมัยใหม่ที่มีหลายชั้น มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่แทนมนุษย์ ผ่านตัวละครหลัก “Tima” หุ่นยนต์พิเศษในรูปร่างของเด็กผู้หญิงที่เหมือนมนุษย์ สร้างโดย “Dr. Laughton” ภายใต้การว่าจ้างของ “Duke Red” ผู้สร้าง “Ziggurat” อาคารขนาดใหญ่ ส่วนยอดซ่อนอาวุธที่สามารถควบคุมโลกและดวงดาว โดยต้องการให้ Tima ที่เลียนแบบหน้าตาและรูปร่างของลูกสาวที่ตายไปของ Duke Red เป็นคนนั่งบน “บัลลังก์” ของ Ziggurat และควบคุมอำนาจทั้งหมดของโลก แต่ก่อนที่ Tima จะเสร็จสมบูรณ์ ได้มีการขัดขวางจาก “Rock” ลูกบุญธรรมของ Duke และหัวหน้ากลุ่ม Marduk ที่ทำหน้าที่ควบคุม ทำลาย และต่อต้านหุ่นยนต์ที่อยู่ผิดโซนหรือชั้นของเมือง โดยพยายามทำลายห้องทดลองของ Dr. Laughton แต่ Tima สามารถออกมาจากห้องทดลองที่ระเบิดได้และพบกับ “Kenichi” เด็กชายที่มากับนักสืบ “Shunsaku Ban” ผู้เป็นลุงแต่พลัดหลงกัน จากการเข้าไปสืบสวนการหายตัวไปของ Dr. Laughton เรื่องราวดำเนินไปในการค้นหาตัวตน ที่มาของ Tima ที่ทุกคนต่างคิดว่าเธอคือมนุษย์ธรรมดารวมถึง Kenichi ผ่านฉากหลังของการปฏิวัติของมนุษย์ที่มีต่อหุ่นยนต์ การขัดแย้งทางด้านแนวความคิด จากผลกระทบของอำนาจของ Ziggurat จนถึงการเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงอันน่าตกใจของ Tima

Read More

หลังจากเก็บไว้นาน ช่วงวันที่ 5-13 กันยายน พ.ศ.2554 ทางทีม mor บางส่วนได้ไปเที่ยวและทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาทิศทาง วิธีการจัดแสดง และออกแบบสื่อที่สอดคล้องกับพื้นที่หรืองานสถาปัตยกรรม ใน 4 แนวความคิดของการจัดแสดงที่แตกต่างกัน แต่สะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ทางเทคโนโลยี จินตนาการ ศิลปะ หรือธรรมชาติ ผ่าน การเดินทางไปยังเมืองโตเกียว (Tokyo) คะนะซะวะ (Kanazawa) คะกะวะ (Kagawa) และฟุกุโอะกะ (Fukuoka) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ได้จัดทำรายงานผลการเดินทางมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจด้วยครับ

หลังจากนี้ก็เจอกันที่ World Expo 2012 ที่ Yeosu เกาหลีใต้

Read More

“ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมผ่านการตอบสนองต่ออารมณ์ของมนุษย์: กรณีศึกษา สถานีงานส่วนบุคคล”

วิทยานิพนธ์ระดับสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ

เครื่องจักรกลที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในจินตนาการของมนุษย์มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ และเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับการศึกษาในศาสตร์หลากหลายแขนง รวมถึงการคณนาเชิงอารมณ์ (affective computing) หรือการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของมนุษย์ ประกอบกับในปัจจุบัน แนวความคิดของคอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous computing) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการระหว่างเครื่องจักรกล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสถาปัตยกรรม ปูทางไปสู่สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นต่อการใช้ชีวิต

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและอิทธิพลต่อผู้ใช้งานของสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถทางอารมณ์ในการรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้งานสถาปัตยกรรม โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ระบบต้นแบบลำดับที่ 1 เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้เบื้องต้นผ่านการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้าและตอบสนองผ่านทางการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางกายภาพ และ (2) ระบบต้นแบบลำดับที่ 2 เพื่อการพัฒนาในระดับสถาปัตยกรรมผ่านกรณีศึกษา สถานีงานส่วนบุคคลที่สามารถรับรู้อารมณ์ผ่านการรู้จำการเคลื่อนไหวร่างกายและตอบสนองผ่านทางบรรยากาศที่ส่งเสริมความผ่อนคลายและพักผ่อนในการส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกตามทฤษฎีจิตวิทยาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับอารมณ์ที่ระบบรู้จำได้

ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยการพัฒนาและประเมินผลระบบต้นแบบผ่านการทดลองผู้ทดสอบนักศึกษาสถาปัตยกรรมที่เน้นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน ในการศึกษาพฤติกรรมระหว่างการทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบสำหรับการประมวลผลของระบบในการรู้จำประเภทอารมณ์ และเพื่อการประเมินผลทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การประเมินผลผ่านการสังเกตและเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการใช้งานในสถาปัตยกรรมที่มีและไม่มีความสามารถทางอารมณ์จากค่าพฤติกรรมที่บันทึกผ่านอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อสภาพแวดล้อมของระบบต้นแบบ

การพัฒนาทำให้บรรยากาศของพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปด้วยอารมณ์ของผู้ใช้งาน และผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ทดสอบได้มากกว่าสถาปัตยกรรมที่ไม่มีความสามารถทางอารมณ์ สะท้อนถึงความสำคัญในการผสานการคณนาเชิงอารมณ์กับสถาปัตยกรรมตอบสนองเพื่อสร้างประโยชน์การใช้งานและประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่เป็นไปได้ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมที่มีความสามารถทางอารมณ์ต่อไปในอนาคต

 

“Sensibility Design for Responsive Ambient Space to Human Affect: The Case Study of Personal Workstation”

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Architecture Department of Architecture Faculty of Architecture and Planning Thammasat University 2011

Abstract

Emotion intelligence in machine exists in human imagination for decades. It inspires many research fields including affective computing, computing that relates to, arises from, or deliberately influences emotion or other affective phenomena. In conjunction with the concept of ubiquitous computing, which forces the integration of machine, technology, computer, and architecture, they lead the way to new possibilities of architectural design that is adaptable to changing human living and needs.

This research explores a new type of architecture that has emotional abilities, sense and response to human emotion, and studies the influence on architectural users, through prototype development. The study was divided into two parts, (1) the first prototype, a development as proof of concept through facial expression recognition and emotion responsive ambient space and (2) the second prototype, an architectural-scale development of a personal workstation for promoting proper relaxation as positive arousal with environmental psychology through responsive ambient space to human emotion by body movement recognition.

Development and evaluation process was conducted with four architectural students of computer-aided design class as participants for emotional behavior study in body movement recognition development and evaluation of the influence on behavior. The behavioral metrics, which collect behavioral data from sensors through software, was used for prototype evaluation by comparison between participant behavior in architecture with and without emotional abilities.

The result changes how ambient space responses to human by emotion, and how architecture with emotional abilities influence on user behavior from the integration between affective computing and responsive architecture to extension to new function and new experience for users.